Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door Het Portaal Uitgevers. De redactie van Textielleveranciers.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks draagt zij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten op de site
De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder alle voorbehoud.

Cookies
Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan de website die het heeft aangemaakt. Geen van deze cookies bevat informatie waardoor contact met u kan worden opgenomen via e-mail. U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Externe informatie 
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site 
Het is de gebruiker van Textielleveranciers.nl toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Portaal Uitgevers, een koppeling aan te brengen tussen zijn of haar site en deze site.

Directe of indirecte schade 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Textielleveranciers.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Textielleveranciers.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Textielleveranciers.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.